{$lib.sys_language_uid}
Skip to main content

Všeobecné obchodní podmínky

§ 1
Rozsah platnosti

 1. Tyto obchodní podmínky platí výhradně vůči obchodníkům, právnickým osobám, veřejným institucím a právnickým osobám veřejného práva (dále jen jako „zákazník“ nebo „objednatel“).
 2. Tyto obchodní podmínky, tedy obchodní podmínky firmy GERCO EWZ s.r.o., IČ 29092663, se sídlem ve Zbůchu, Sokolská 511, PSČ 330 22, Česká republika, vedené u Krajského soudu v Plzni, OR v oddílu C, vložka 24206 (dále jen „GERCO“), platí pro veškeré i budoucí obchody s objednatelem.
 3. Odlišné podmínky objednatele uznává GERCO pouze tehdy, pokud tyto budou ze strany GERCO písemně potvrzeny.

§ 2
Nabídka, uzavření smlouvy a autorské právo

 1. Pokud GERCO učiní vůči zákazníkovi nabídku, je GERCO touto nabídkou po dobu následujících 3 týdnů po jejím učinění vázáno. Možné přijetí nabídky zákazníky po uplynutí 3 týdnů představuje (novou) nabídku ze strany zákazníka a vyžaduje výslovné přijetí ze strany GERCO.
 2. GERCO si vyhrazuje vlastnická a autorská práva k vyobrazením, výkresům, kalkulacím a ostatním podkladům. Platí to i pro ostatní písemné podklady, které jsou označeny jako „důvěrné“. Před jejich předáním třetím osobám je nutný písemný souhlas udělený GERCO. Objednatel se zavazuje, že uchová v tajnosti všechny podklady, které mu byly předány.
 3. Povinnost uchování v tajnosti, resp. zachování mlčenlivosti platí i po splnění, resp. ukončení smlouvy, pokud se týká vlastnických a autorských práv.

§ 3
Ceny – platební podmínky

 1. Pokud z nabídky nebo potvrzení zakázky nevyplývá jinak, platí všechny ceny „ze závodu“, plus ceny obalu. Za obaly bude zákazníkům vystavena samostatná faktura.
 2. V našich cenách není zahrnuta zákonná daň z přidané hodnoty. Případně aplikovatelná daň z přidané hodnoty jakož i další případně aplikovatelné daně a odvody budou v zákonné výši, platné ke dni vystavení faktury, uvedeny samostatně na faktuře a vyfakturovány.
 3. Pro odečet skonta je nutná zvláštní písemná dohoda.
 4. Pokud z nabídky nebo z potvrzení zakázky nevyplývá jinak, je kupní cena netto (bez srážek) splatná ve lhůtě 30 dnů od data vystavení faktury.
 5. Nákladové rozpočty a rozsáhlejší nabídky budou vyhotoveny zdarma (bez dodatečných nákladů) pouze v případě, že to bylo výslovně přislíbeno.
 6. Při výrobě individuálních odhrotovacích nástrojů dle specifikace zákazníka se vystavení faktury uskuteční, pokud není individuálně sjednáno odlišně, následujícím způsobem:
  30 % z hodnoty zakázky při potvrzení zakázky
  70 % z hodnoty zakázky při odběru/dodání objednaného zboží.
  Pokud by mělo dojít k prodlení při dodržení sjednaného dodacího termínu/termínu dodání a/nebo při dodržení termínu pro odběr dojít z důvodů na straně zákazníka, má GERCO právo vystavit ke sjednanému termínu dílčí fakturu. To platí i tehdy, pokud nástroje zůstávají u GERCO k dalším úpravám, resp. přepracování nebo dalšímu zpracování.

§ 4
Dodací lhůta – dodání

 1. Pokud z potvrzení zakázky nevyplývá jinak, je sjednána dodávka „ze závodu“ (Incoterms 2010 „EXW“). Nebezpečí přechází na objednatele v okamžiku, kdy dodávka opustí náš závod. Pokud dojde k prodlení expedice z důvodů na straně objednatele, přechází nebezpečí v okamžiku, kdy je zboží připraveno k odběru.
  Začátek dodací lhůty uváděné ze strany GERCO předpokládá vyřešení všech detailů provedení zakázky. Dodržení dodacího závazku ze strany GERCO předpokládá dále včasné a řádné splnění povinnosti objednatele a poskytnutí odlitku potřebného pro příslušný nástroj (vzorové odlitky). Námitka pro nesplnění smlouvy zůstává vyhrazena. Rozsah dodávky vyplývá výlučně z písemné nabídky GERCO na základě smlouvy, nebo písemného potvrzení zakázky ze strany GERCO. V rámci únosnosti je GERCO oprávněno provést změny objednávky z důvodu technického vylepšení nebo zákonných požadavků. Zákazník s těmito změnami předem souhlasí.
 2. Pokud je objednatel v prodlení s převzetím nebo pokud poruší svým zaviněním ostatní povinnosti součinnosti, je GERCO oprávněno požadovat náhradu vzniklé škody včetně případných vícenákladů. Nároky nad tento rámec zůstávají vyhrazeny (viz § 3 a § 4).
 3. Pokud jsou splněny předpoklady odst. (2), přechází nebezpečí náhodného zániku nebo náhodného zhoršení stavu dodávky na objednatele v okamžiku, kdy se ocitl v prodlení s převzetím a/nebo s platbou.
 4. Pokud objednatel požaduje, aby GERCO provedlo nezbytné zkoušky a přejímky, musí být typ zkoušky a rozsah přejímky dohodnut nejpozději při uzavření smlouvy.
 5. Pokud bude přejímka provedena firmou GERCO proti dodání určitého počtu odhrotovaných vzorků, který bude určen, zavazuje se objednatel neprodleně po ohlášení a dodání vzorků tyto vzorky prohlédnou a schválit. Pokud schválení nebude provedeno v rámci přiměřené lhůty z důvodů na straně objednatele, je firma GERCO oprávněna vyfakturovat nástroj jako celek.
 6. Odpovědnost GERCO z důvodů prodlení dodávky je omezena na úmyslné jednání a hrubou nedbalost.

§ 5
Doprava – přechod nebezpečí

 1. Pokud bude zboží dle domluvy zasíláno na místo určené zákazníkem, pak přechází spolu s odesláním ze strany GERCO (jako okamžik odeslání platí předání zboží dopravci), nejpozději s opuštěním továrny/skladu, nebezpečí náhodného zániku nebo náhodného zhoršení stavu zboží v okamžiku odeslání objednateli, nejpozději v okamžiku opuštění závodu/skladu. To platí nezávisle na tom, zda je odeslání zboží provedeno v místě plnění, nebo na tom, kdo hradí přepravní náklady.

§ 6
Výhrada vlastnictví

 1. GERCO si vyhrazuje vlastnictví k dodaným předmětům do obdržení veškerých plateb z existujícího kontokorentního vztahu (obchodního spojení) s objednatelem (rozšířená výhrada vlastnického práva). Výhrada se vztahuje zůstatku uznanému ze strany GERCO. V případě jednání objednatele v rozporu se smlouvou, zejména při prodlení s platbou, je GERCO oprávněno vzít si dodávku zpět. Zpětvzetí dodávky ze strany GERCO není odstoupením od smlouvy, ledaže GERCO toto výslovně prohlásí v písemné formě. GERCO je při zpětvzetí dodávky oprávněno ji zpeněžit. Příslušný výnos bude započten proti závazkům objednatele – s odečtením přiměřených nákladů na zpeněžení.
 2. Objednatel je povinen nakládat s předmětem dodávky s řádnou péčí, zejména je povinen ho na vlastní náklady dostatečně pojistit na novou hodnotu proti škodám v důsledku požáru, vody a krádeže. Pokud jsou nutné práce v rámci údržby a inspekce, musí je objednatel provést včas a na vlastní náklady.
 3. V případě zabavení (exekuce) nebo jiných zásahů třetích osob je objednatel povinen GERCO neprodleně písemně informovat, aby GERCO mohlo vznést žalobu dle ustanovení § 267 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném a účinném znění (dále jen „OSŘ“), nebo žalobu odpovídající žalobě výše zmíněné podle práva objednatele.  Pokud třetí osoba není schopna hradit GERCO soudní a mimosoudní náklady na tuto žalobu, nese objednatel odpovědnost za vzniklou ztrátu.
 4. Objednatel je oprávněn dál prodat předmět dodávky v řádné obchodní transakci. Již nyní ale postupuje GERCO všechny pohledávky ve výši konečné fakturované částky (včetně DPH) našich pohledávek, které mu vzniknou z dalšího prodeje vůči jeho odběratelům či třetím osobám, a sice nezávisle na tom, zda byl předmět dodávky prodán bez nebo po zpracování. I po postoupení je objednatel zmocněn inkasovat tuto pohledávku. Tím zůstává nedotčeno oprávnění GERCO k tomu, aby GERCO pohledávku inkasovalo samo. GERCO se zavazuje ovšem pohledávku neinkasovat, dokud objednatel plní své platební závazky z přijatých výnosů, dokud není v prodlení a zejména dokud není podán návrh na konkurzní, vyrovnávací nebo insolvenční řízení nebo není dáno zastavení plateb. Pokud takový případ přesto nastane, může GERCO požadovat, aby mu objednatel oznámil postoupené pohledávky a jejich dlužníky, aby sdělil všechny údaje nezbytné pro inkaso pohledávek, aby vydal příslušné podklady a aby dlužníkovi (třetí osobě) postoupení oznámil.
 5. Zpracování nebo přeměna předmětu dodávky objednatelem je vždy prováděna pro GERCO. Pokud bude dodávka zpracována s jinými, GERCO nepatřícími předměty, získává GERCO spoluvlastnické právo k nové věci v poměru hodnoty dodávky (konečná fakturovaná částka včetně DPH) k ostatním zpracovaným předmětům v okamžiku zpracování. Pro věc vzniklou zpracováním platí v ostatním totéž jako pro předměty dodané s výhradou vlastnictví.
 6. Objednatel postupuje GERCO také pohledávky k zajištění pohledávek GERCO vůči němu, které vzniknou spojením předmětu dodávky s pozemkem vůči třetí osobě.
 7. GERCO se zavazuje uvolnit jemu náležející zajištění na žádost objednatele v tom rozsahu, v jakém realizovaná hodnota zajištění překročí zajišťované pohledávky o více než 10 %; výběr zajištění, která budou uvolněna, je povinností GERCO.

§ 7
Záruka

 1. Záruční doba činí 12 měsíců, nebo zahrnuje, pro případ, že tak bude se zákazníkem písemně sjednáno, určený počet nasazení. Záruční doba počíná běžet v okamžiku převzetí zboží. V případě náhradní dodávky nebo odstranění vad začíná záruční lhůta pro opravené nebo vyměněné díly běžet v okamžiku nového prohlášení o převzetí.
 2. Záruka zaniká v případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti, při poškození ze strany objednatele nebo jeho zákazníků, a též v případě chybné obsluhy, za kterou GERCO nenese odpovědnost.
 3. Opotřebení zboží kvůli běžnému užívání není v záruce zahrnuto.

§ 8
Modely – odlitky

 1. Pokud nám objednatel dá k dispozici modely nebo díly vztahující se k obrobkům, musí být zaslány bezplatně.
 2. Objednatel ujišťuje GERCO, že použití dílů je prosto jakýchkoli ochranných práv třetích osob. Zavazuje se, že GERCO zprostí veškerých nároků třetích osob.
 3. Modely zůstávají majetkem objednatele. To platí i pro výkresy a návrhy pro nabídky.
 4. Pokud modely/výkresy nebudou po dodávce dodány zákazníkovi, zůstanou ve vlastnictví GERCO.
 5. Žádné další závazky a odpovědnost GERCO nepřejímá.

§ 9
Soudní příslušnost a místo plnění

 1. Místem plnění a rozhodným místem pro výlučnou soudní příslušnost pro všechny spory je sídlo GERCO, pokud není v potvrzení zakázky určeno jiné místo.
 2. GERCO je ovšem oprávněno žalovat objednatele i v místě sídla jeho firmy.
 3. Pokud není sjednáno jinak, je rozhodným právem právo České republiky ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy. Platnost Úmluvy OSN o smlouvách a mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučena.

§ 10
Salvátorská klausule

Pokud by bylo některé z ustanovení této smlouvy neúčinné nebo se neúčinným stalo, zůstávají tím ostatní ustanovení nedotčena. Smluvní strany se zavazují, že místo neúčinné úpravy sjednají takovou dohodu, která se bude co nejvíce blížit hospodářskému účelu neúčinné úpravy.

GERCO EWZ s.r.o., IČ 29092663, se sídlem Zbůch, Sokolská 511, PSČ 330 22, Česká republika, vedená u Krajského soudu v Plni, OR v oddílu C, vložka 24206.